• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  ปรากฎการณ์ประวัติศาสตร์ ในยุครัตนโกสินทร์ 

ปรากฎการณ์ประวัติศาสตร์ในยุครัตนโกสินทร์ 7 ประการข้างต้นนี้ เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน และเป็นปัจจัยพื้นฐานของ "วิวัฒนาการสังคมไทย" อันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชาติ มาสร้างผลกระทบต่อคนทั้งประเทศ การรับรู้และเข้าใจความเป็นมาเป็นไปของชาติคือคุณสมบัติที่ทุกคนควรมี เพื่อเป็นแนวทางการดำรงตนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ด้านสังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Published
: 2015
Publisher
: แสงดาว
Category
Language
: -
Page
: 232
Rating
:

Available
Only 2 more copies!

MARC Information
245 
ปรากฎการณ์ประวัติศาสตร์ ในยุครัตนโกสินทร์ 
300 
232 
520 
ปรากฎการณ์ประวัติศาสตร์ในยุครัตนโกสินทร์ 7 ประการข้างต้นนี้ เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน และเป็นปัจจัยพื้นฐานของ "วิวัฒนาการสังคมไทย" อันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชาติ มาสร้างผลกระทบต่อคนทั้งประเทศ การรับรู้และเข้าใจความเป็นมาเป็นไปของชาติคือคุณสมบัติที่ทุกคนควรมี เพื่อเป็นแนวทางการดำรงตนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ด้านสังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.