• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

ผ่านระยะเวลามา 14 ปี ตั้งแต่ปี 2533 หนังสือเรื่อง "ตำนานเสรีไทย" เสร็จสมบูรณ์ พกท้ายด้วยรางวัลดีเด่นในกลุ่มหนังสือสารคดี จากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปี พ.ศ.2547 ?ตำนานเสรีไทย? เป็นหนังสือปกแข็งขนาด 8 หน้ายก จำนวน 1,416 หน้า ปกแข็ง พิมพ์ด้วยกระดาษถนอมสายตา ปอนด์ 75 แกรม ไม่เคยตีพิมพ์ที่ไหนมาก่อนรวมเล่มสมบูรณ์เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่วีรชนเสรีไทยเพื่อจารึกวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ ให้ปรากฏอยู่บนหน้าประวัติศาสตร์ของไทยสืบไป ด้วยความตระหนักต่อวีรกรรม ของวีรชนเสรีไทยที่มอบให้แก่แผ่นดิน ?ตำนานเสรีไทย? วีรกรรมแห่งการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของวีรชนในขบวนการเสรีไทย ที่ได้ปฏิบัติการกู้ชาติกู้แผ่นดินเมื่อครั้งที่เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา (พ.ศ. 2484-2488) ตำนานเสรีไทย? ยังตอบคำถามว่า ขบวนการเสรีไทยได้บำเพ็ญประโยชน์ใดบ้างแก่ประชาชาติไทยภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีความชัดเจนอย่างที่สุดว่าปฏิบัติการเสรีไทย ทำให้ประเทศไทยไม่ต้องตกเป็นประเทศแพ้สงคราม, รัฐบาลไทยไม่ต้องยอมจำนน, กองทัพไทยไม่ต้องวางอาวุธ และดินแดนไทยไม่ต้องถูกยึดครอง ขบวนการเสรีไทยไม่เคยอวดอ้างตนเองว่าเป็นผู้นำราษฎรไทยต่อสู้ญี่ปุ่นผู้รุกราน แต่ในการที่จะประกอบกิจเพื่อให้ประเทศชาติได้กลับคืนสู่สถานะความเนเอกราช ก่อนวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 นั้น ก็มิอาจทำได้เพียงจับอาวุธเข้าลอบยิงทหารญี่ปุ่นเท่านั้น คือจำเป็นต้องดำเนินทางการเมือง เพื่อให้ประเทศสัมพันธมิตรรับรองขบวนการเสรีไทยว่า เป็นองค์การตัวแทนของชาติไทยโดยถูกต้องตามเจตนารมณ์ของมวลราษฎรไทยผู้รักชาติ เพราะถ้าขบวนการเสรีไทยจะทำการเพียงแต่จับอาวุธลอบยิงทหารญี่ปุ่น หรือก่อวินาศกรรมทางทหารแต่เพียงด้านเดียวแล้ว เมื่อสัมพันธมิตรชนะสงคราม เขาจะยอมให้ประเทศไทยได้กลับคืนสู่ความเป็นเป็นเอกราชเหมือนเมื่อก่อนวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 ได้อย่างไร ดังนั้น ขบวนการเสรีไทยจึงดำเนินการโดยวิธีลับ ติดต่อกับรัฐบาลชาติมหาอำนาจสัมพันธมิตรสมัยนั้น เอกสารแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องนี้ระหว่างผม ในนามขบวนการเสรีไทยกับรัฐบาลมหาอำนาจสัมพันธมิตรสมัยนั้น ในระหว่างสงครามถือว่าเป็นความลับสุดยอด ?ตำนานเสรีไทย? มิใช่ตำราเรียนหรือวิทยานิพนธ์ในวิชาประวัติศาสตร์ไทย อีกทั้งมิใช่งานวิจัยตามระเบียบแบบแผนของงานวิจัยที่รู้จักกันในปัจจุบัน หนังสือ ?ตำนานเสรีไทย? เป็นวรรณกรรมประเภทสารคดีที่เขียนให้อ่านอย่างหนังสือทั่วไป แต่เป็นสารคดีที่เรียบเรียงจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านการศึกษา, วิเคราะห์ และกลั่นกรองในเชิงวิชาการอย่างเข้มข้น โดยมุ่งที่จะนำเสนอเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์อันสามารถอธิบายได้ด้วยเหตุและผล และทั้งที่มาและที่ไป บทบาทของบุคคลและคณะบุคคลในปฏิบัติการเสรีไทย ชีวประวัติโดยสังเขปของสมาชิกขบวนการเสรีไทยบางส่วน เพื่อเชิดชูเกียรติของวีรชนเหล่านั้น ซึ่งยอมเสียสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อพิทักษ์แผ่นดินไทย

Published
: 2015
Publisher
: แสงดาว
Category
Language
: -
Page
: 1497
Rating
:

Available
Only 2 more copies!

MARC Information
245 
ตำนานเสรีไทย 
300 
1497 
520 
ผ่านระยะเวลามา 14 ปี ตั้งแต่ปี 2533 หนังสือเรื่อง "ตำนานเสรีไทย" เสร็จสมบูรณ์ พกท้ายด้วยรางวัลดีเด่นในกลุ่มหนังสือสารคดี จากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปี พ.ศ.2547 ?ตำนานเสรีไทย? เป็นหนังสือปกแข็งขนาด 8 หน้ายก จำนวน 1,416 หน้า ปกแข็ง พิมพ์ด้วยกระดาษถนอมสายตา ปอนด์ 75 แกรม ไม่เคยตีพิมพ์ที่ไหนมาก่อนรวมเล่มสมบูรณ์เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่วีรชนเสรีไทยเพื่อจารึกวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ ให้ปรากฏอยู่บนหน้าประวัติศาสตร์ของไทยสืบไป ด้วยความตระหนักต่อวีรกรรม ของวีรชนเสรีไทยที่มอบให้แก่แผ่นดิน ?ตำนานเสรีไทย? วีรกรรมแห่งการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของวีรชนในขบวนการเสรีไทย ที่ได้ปฏิบัติการกู้ชาติกู้แผ่นดินเมื่อครั้งที่เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา (พ.ศ. 2484-2488) ตำนานเสรีไทย? ยังตอบคำถามว่า ขบวนการเสรีไทยได้บำเพ็ญประโยชน์ใดบ้างแก่ประชาชาติไทยภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีความชัดเจนอย่างที่สุดว่าปฏิบัติการเสรีไทย ทำให้ประเทศไทยไม่ต้องตกเป็นประเทศแพ้สงคราม, รัฐบาลไทยไม่ต้องยอมจำนน, กองทัพไทยไม่ต้องวางอาวุธ และดินแดนไทยไม่ต้องถูกยึดครอง ขบวนการเสรีไทยไม่เคยอวดอ้างตนเองว่าเป็นผู้นำราษฎรไทยต่อสู้ญี่ปุ่นผู้รุกราน แต่ในการที่จะประกอบกิจเพื่อให้ประเทศชาติได้กลับคืนสู่สถานะความเนเอกราช ก่อนวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 นั้น ก็มิอาจทำได้เพียงจับอาวุธเข้าลอบยิงทหารญี่ปุ่นเท่านั้น คือจำเป็นต้องดำเนินทางการเมือง เพื่อให้ประเทศสัมพันธมิตรรับรองขบวนการเสรีไทยว่า เป็นองค์การตัวแทนของชาติไทยโดยถูกต้องตามเจตนารมณ์ของมวลราษฎรไทยผู้รักชาติ เพราะถ้าขบวนการเสรีไทยจะทำการเพียงแต่จับอาวุธลอบยิงทหารญี่ปุ่น หรือก่อวินาศกรรมทางทหารแต่เพียงด้านเดียวแล้ว เมื่อสัมพันธมิตรชนะสงคราม เขาจะยอมให้ประเทศไทยได้กลับคืนสู่ความเป็นเป็นเอกราชเหมือนเมื่อก่อนวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 ได้อย่างไร ดังนั้น ขบวนการเสรีไทยจึงดำเนินการโดยวิธีลับ ติดต่อกับรัฐบาลชาติมหาอำนาจสัมพันธมิตรสมัยนั้น เอกสารแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องนี้ระหว่างผม ในนามขบวนการเสรีไทยกับรัฐบาลมหาอำนาจสัมพันธมิตรสมัยนั้น ในระหว่างสงครามถือว่าเป็นความลับสุดยอด ?ตำนานเสรีไทย? มิใช่ตำราเรียนหรือวิทยานิพนธ์ในวิชาประวัติศาสตร์ไทย อีกทั้งมิใช่งานวิจัยตามระเบียบแบบแผนของงานวิจัยที่รู้จักกันในปัจจุบัน หนังสือ ?ตำนานเสรีไทย? เป็นวรรณกรรมประเภทสารคดีที่เขียนให้อ่านอย่างหนังสือทั่วไป แต่เป็นสารคดีที่เรียบเรียงจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านการศึกษา, วิเคราะห์ และกลั่นกรองในเชิงวิชาการอย่างเข้มข้น โดยมุ่งที่จะนำเสนอเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์อันสามารถอธิบายได้ด้วยเหตุและผล และทั้งที่มาและที่ไป บทบาทของบุคคลและคณะบุคคลในปฏิบัติการเสรีไทย ชีวประวัติโดยสังเขปของสมาชิกขบวนการเสรีไทยบางส่วน เพื่อเชิดชูเกียรติของวีรชนเหล่านั้น ซึ่งยอมเสียสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อพิทักษ์แผ่นดินไทย 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.