• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น 

ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น คือปรากฎการณ์ความล้มเหลวของการทำให้เป็นประชาธิปไตยอันมีข้อบ่งขี้หลายประการ สำคัญที่สุดคือการรัฐประหาร นับแต่หลัง พ.ศ.2475 เกิดการรัฐประหารถึง 13 ครั้ง อีกประการคือ รัฐธรรมนูญ ไทยไม่อาจสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกป้องรักษารัฐธรรมนูญร่วมกัน ซ้ำยังกลับกลายเป็นเครื่องมือของชนชั้นนำในการรักษาอำนาจทางการเมือง มากกว่าที่จะมุ่งเน้นการจรรโลงประชาธิปไตย การขับเคี่ยวต่อสู้ภายในหมู่ชนชั้นนำมักนำมาซึ่งวิกฤตการณ์ทางการเมือง และมักจบลงด้วยการรัฐประหารที่ส่งผลให้ประเทศไทยต้องออกจากกระบวนการทำให้เป็นประชาธิปไตย อันสะท้อนถึงการที่ชนชั้นนำไม่มีเจตนาที่จะสถาปนาและจรรโลงประชาธิปไตยให้มั่นคงอย่างแท้จริง ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น คือบทสรุปที่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่ใช่ บทสรุปและ/หรือจุดจบของการทำให้เป็นประชาธิปไตย ที่สักวันอาจตั้งมั่นในประเทศแห่งนี้...(จากปกหลัง)

Published
: 2019
Publisher
: N/A
Category
Language
: ไทย
Page
: 338 หน้า
Rating
:

Available
Only 2 more copies!

MARC Information
041 
ไทย 
050 
2562 
245 
ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น 
260 
มติชน 
300 
338 หน้า 
520 
ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น คือปรากฎการณ์ความล้มเหลวของการทำให้เป็นประชาธิปไตยอันมีข้อบ่งขี้หลายประการ สำคัญที่สุดคือการรัฐประหาร นับแต่หลัง พ.ศ.2475 เกิดการรัฐประหารถึง 13 ครั้ง อีกประการคือ รัฐธรรมนูญ ไทยไม่อาจสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกป้องรักษารัฐธรรมนูญร่วมกัน ซ้ำยังกลับกลายเป็นเครื่องมือของชนชั้นนำในการรักษาอำนาจทางการเมือง มากกว่าที่จะมุ่งเน้นการจรรโลงประชาธิปไตย การขับเคี่ยวต่อสู้ภายในหมู่ชนชั้นนำมักนำมาซึ่งวิกฤตการณ์ทางการเมือง และมักจบลงด้วยการรัฐประหารที่ส่งผลให้ประเทศไทยต้องออกจากกระบวนการทำให้เป็นประชาธิปไตย อันสะท้อนถึงการที่ชนชั้นนำไม่มีเจตนาที่จะสถาปนาและจรรโลงประชาธิปไตยให้มั่นคงอย่างแท้จริง ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น คือบทสรุปที่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่ใช่ บทสรุปและ/หรือจุดจบของการทำให้เป็นประชาธิปไตย ที่สักวันอาจตั้งมั่นในประเทศแห่งนี้...(จากปกหลัง) 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.