• |
  • |
  • |

Main Menu | | E-Book

  • View :
Author : ไกรฤกษ์ นานา.
Publishing Date : Aug 31, 2019
สมุดภาพรัชกาลที่ 4 วิกฤติและโอกาสของรัตนโกสินทร์ เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ทฤษฎีใหม่ จากหลักฐานข้อเท็จจริงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บันทึกและยืนยันอย่างละเอียดโดยสื่อจากตะวันตกเผยแพร่ไปทั่วโลก เมื่อกรุงสยามเป็นจุดสนใจของผู้นำลัทธิจักรวรรดินิยม และตกอยู่ในภาวะคับขัน เมื่อมหาอำนาจจากยุโรป เดินทางเข้ามาคุกคามจริงๆ ตามกระแสข่าวที่แพร่ออกไป ประทับใจกับการต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ของชาวเอเชียทั้งทวีป และผลกระทบที่ได้รับในแง่มุมต่างๆ รวมถึงบทวิเคราะห์ธาตุแท้ของผู้นำชาติมหาอำนาจในสมัยนั้น แบบที่ไม่เคยถูกตีแผ่มาก่อน เข้าใจและเข้าถึงแก่นแท้ของปัญหาทางการเมืองในภูมิภาคส่วนนี้ของโลกผ่านภาพวาดลายเส้นอายุ 150 ปี กว่า 300 ภาพ ถ่ายจากต้นฉบับจริงทุกภาพ สมุดภาพเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อรำลึก 150 ปี การที่สยามประเทศเปิดเผยตัวเอง สู่สายตาชาวตะวันตก และค้นพบจุดยืนของตนเองเพื่อยืนหยัดอยู่ท่ามกลางวิกฤติการณ์รอบด้าน สมุดภาพนี้เกิดขึ้นในระยะที่บ้านเมืองกำลังมีวิกฤติ จึงน่าจะเป็นกำลังใจให้คนไทยเกิดความกตัญญูรู้คุณแผ่นดิน และเห็นวิธีแก้ไขปัญหาของคนโบราณ ที่คนสมัยปัจจุบันมองข้ามไป...(จากปกหลัง)
Author : สุจิตต์ วงษ์เทศ.
Publishing Date : Aug 31, 2019
คนไทย หมายถึงใคร? อะไร? ที่ไหน? อย่างไร? ฯลฯ ไม่มีคำอธิบายตายตัวหรือสำเร็จรูป เพราะขึ้นอยู่กับภูมิหลังหรือปูมหลังของผู้อธิบายที่มีต่างกันมากมายหลายหลาก คำว่า "ไทย" ไม่ใช่ชื่อเชื้อชาติ เพราะเชื้อชาติบริสุทธิ์ไม่มีจริงในโลก และไม่ใช่ชื่อชนชาติมาแต่แรก เพิ่งมาสมมุติเรียกขึ้นภายหลังในช่วงใดช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ ขบวนการถูกทำให้เป็น "ไทย" ไม่ได้มีมาแต่ดั้งเดิมดึกดำบรรพ์ แต่มีขึ้นราวหลัง พ.ศ.1700 แล้วพบหลักฐานความเป็นคนไทยอย่างจริงจังและชัดเจน เมื่อราว พ.ศ.2000 ทีบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ยุคกรุงศรีอยุธยานี่เอง ก่อนหน้านั้นขึ้นไป ยังไม่พบหลักฐานเรียกตัวเองว่าคนไทย มีแต่คำว่า ไท ไต ที่ไม่ใช่คนไทย กับคำว่าสยาม อันเป็นคำของคนอื่นใช้เรียกคนหลายเผ่าพันธุ์ที่สื่อสารด้วยภาษาไทย ฉะนั้นชื่อ ไท ไต และสยามกับภาษาไทย เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในอีกหลายๆ อย่างทางศาสนา การเมือง เศรษฐกิจ ที่ส่งผลให้คนกลุ่มหนึ่งมีหลายชนเผ่าเหล่ากอร่วมกัน สมมุติชื่อเรียกตัวเองว่าคนไทย...(จากปกหลัง)
Author : สุจิตต์ วงษ์เทศ.
Publishing Date : Aug 31, 2019
กรุงเทพฯ ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เคยเป็นท้องทะเลอ่าวไทย เมื่อ 12,000 ปีมาแล้ว ครั้นต่อมาด้วยปรากฎการณ์ทางธรรมชาติได้พัดพาเอาตะกอนหรือโคลนตมมาทับถม จนกลายเป็นผืนแผ่นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทำให้มีผู้คนหลายเผ่าพันธุ์เข้ามาตั้งหลักแหล่ง จนถึงยุคเริ่มแรกของกรุงเทพฯ เมื่อไม่น้อยกว่า 500 ปีมาแล้ว เป็นเพียงชุมชนชาวสวนขนาดเล็ก ค่อยๆ ขยายกว้างขวางออกไปสมัยต้นกรุงศรีอยุธยา แล้วเติบโตขึ้นเป็นเมืองบางกอก จนพระเจ้าตากมาสถาปนากรุงธนบุรี ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา และรัชกาลที่ 1 ย้ายเมืองมาฝั่งตะวันออกจนกระทั่งถึงปัจจุบัน...(จากปกหลัง)
Author : สุจิตต์ วงษ์เทศ.
Publishing Date : Aug 31, 2019
ชาวอีสานหรือคนอีสานไม่ใช่ชื่อชนชาติหรือเชื้อชาติเฉพาะของอีสาน แต่เป็นชื่อทางวัฒนธรรมมีที่มาจากภูมิศาสตร์บริเวณที่เรียกอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (อันเป็นส่วนหนึ่งของผืนแผ่นดินใหญ่สุวรรณภูมิหรืออุษาคเนย์โบราณ) เลยสมมุติเรียกคนกลุ่มนี้อย่างรวมๆ กว้างๆ ว่าชาวอีสานหรือคนอีสาน ชาวอีสานหรือคนอีสาน มีบรรพชนมาจากการประสมประสานของผู้คนชนเผ่าเหล่ากอหลายชาติพันธุ์ทั้งภายในและภายนอกทั้งทางสังคมและวัฒนธรรม ไม่ต่ำกว่า 5,000 ปีมาแล้ว (อาจถึง 10,000 ปีมาแล้วก็ได้) แล้วยังมีต่อเนื่องถึงทุกวันนี้ และอาจมีต่อไปในอนาคตอีกไม่รู้จบ ชาวอีสานทุกวันนี้ถูกทำให้เป็น "คนไทย" มาตั้งแต่ช่วงหลังปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5 (หลัง พ.ศ.2442) แต่คนส่วนมากของอีสานอยู่ในวัฒนธรรมลาว อย่างน้อยก็พูด "ภาษาลาว" ยกเว้นคนพื้นเมืองบางกลุ่มชาติพันธุ์ทางลุ่มน้ำมูล ที่มีทั้งพูดภาษาไทย เช่น โคราช (นครราชสีมา) และพูดภาษาเขมร เช่น กุย-โกย-กวย (บุรีรัมย์ , สุรินทร์ , ศรีสะเกษ) แต่รวมทั้งหมดแล้วล้วนมี "พลังลาว" ...(จากปกหลัง)
Author : ไกรฤกษ์ นานา
Publishing Date : Aug 31, 2019
เซอร์จอห์น เบาริ่ง หรือ พระยาสยามานุกูลกิจ สยามมิตรมหายศ ผู้มีบทบาทให้เกิดสนธิสัญญาเบาริ่งระหว่างประเทศอังกฤษและประเทศสยาม ในหนังสือเล่มนี้ ท่านผู้อ่านจะได้เห็นอัตชีวประวัติของเซอร์จอห์น เบาริ่ง ในมุมที่ต่างออกไป โดยเป็นผลงานจากการค้นคว้าและศึกษา ของคุณไกรฤกษ์ นานา นักประวัติศาสตร์ไทย
Author : มณฑล ประภากรเกียรติ
Publishing Date : Aug 31, 2019
ถนนในกรุงเทพฯ มีมากมายหลายสาย ถนนเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงแรกๆ ที่มนุษย์เราเริ่มเดินทาง เมื่อผ่านกาลเวลามายาวนาน ถนนก็เริ่มพัฒนาการไปเรื่อยๆ จนกลายมาเป็นถนนหนทางในปัจจุบัน หนังสือเล่ม "ถนนประวัติศาสตร์" ไม่เพียงแต่บอกที่มาที่ไปของชื่อถนนที่น่าสนใจในกรุงเทพฯ เท่านั้น แต่ยังบอกเล่าเรื่องราวและเชื่อมโยง เกร็ดประวัติศาสตร์ที่ฝังตัวอยู่ในถนนสายนั้นๆ อีกด้วย
Author : ดร.จิราภรณ์ ดำจันทร์
Publishing Date : Sep 01, 2019
ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น คือปรากฎการณ์ความล้มเหลวของการทำให้เป็นประชาธิปไตยอันมีข้อบ่งขี้หลายประการ สำคัญที่สุดคือการรัฐประหาร นับแต่หลัง พ.ศ.2475 เกิดการรัฐประหารถึง 13 ครั้ง อีกประการคือ รัฐธรรมนูญ ไทยไม่อาจสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกป้องรักษารัฐธรรมนูญร่วมกัน ซ้ำยังกลับกลายเป็นเครื่องมือของชนชั้นนำในการรักษาอำนาจทางการเมือง มากกว่าที่จะมุ่งเน้นการจรรโลงประชาธิปไตย การขับเคี่ยวต่อสู้ภายในหมู่ชนชั้นนำมักนำมาซึ่งวิกฤตการณ์ทางการเมือง และมักจบลงด้วยการรัฐประหารที่ส่งผลให้ประเทศไทยต้องออกจากกระบวนการทำให้เป็นประชาธิปไตย อันสะท้อนถึงการที่ชนชั้นนำไม่มีเจตนาที่จะสถาปนาและจรรโลงประชาธิปไตยให้มั่นคงอย่างแท้จริง ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น คือบทสรุปที่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่ใช่ บทสรุปและ/หรือจุดจบของการทำให้เป็นประชาธิปไตย ที่สักวันอาจตั้งมั่นในประเทศแห่งนี้...(จากปกหลัง)
Author : ณัฐพงศ์ ดวงแก้ว
Publishing Date : Aug 31, 2019
ในโลกปัจจุบัน ศรัทธาและความเชื่อดูจะเป็นคุณค่าที่เสื่อมถอยลงเรื่อยๆ พุทธศาสนาจำต้องปรับตัวให้เข้ากับบริบทโลก การพาผู้คนบรรลุนิพพานไม่ใช่เป้าหมายหลักของพุทธศาสนาอีกต่อไป แต่เป็นการสร้างความหวัง คุณค่า รวมถึงตัวตนและความหมายให้กับผู้คนที่กำลังสิ้นหวัง ผ่านพิธีกรรมทางศาสนา "ครูบาคติใหม่" คือกลุ่มพระสงฆ์ทางภาคเหนือที่สืบทอดลักษณะและวัตรปฏิบัติจากครูบาศรีวิชัย โดยเป็นผู้ฉุดดึงผู้คนจากความท้อแท้ให้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง ด้วยกระบวนวิธีเปลี่ยนคำสอนให้กลายเป็นสินค้า เปลี่ยนศรัทธาให้กลายเป็นการลงทุน ผู้เขียนได้ลงพื้นที่สำรวจ สัมภาษณ์ชาวบ้านผู้ศรัทธาพระครูบาคติใหม่ รวมถึงบวชเป็นพระ เพื่ออธิบายการกำเนิดขึ้นของกลุ่ม "ครูบาคติใหม่" ความเป็นมาของศรัทธาความเชื่อของผู้คน และการปรับตัวของพระสงฆ์ในโลกสมัยใหม่ เพื่อให้เราได้เข้าใจการดำรงอยู่ของศาสนาในโลกยุคสมัยใหม่ได้อย่างลึกซึ้งกว้างขวางยิ่งขึ้น...(จากปกหลัง)
Author : ศรีศักร วัลลิโภดม.
Publishing Date : Aug 31, 2019
ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ โบราณคดี ของดินแดนภาคตะวันออกของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา มีมานานแล้ว แต่มุ่งไปที่บริเวณเมืองละโว้ที่จังหวัดลพบุรี เป็นสำคัญ แม้จะรู้ว่ายังมีบ้านเมืองเก่าแก่อยู่อีก เช่นที่จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว และต่อเนื่องไปถึงชายฝั่งทะเลที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด แต่เหตุมาจากเส้นทางคมนาคมสมัยก่อนทุรกันดารยิ่งนัก ทั้งมีโจรผู้ร้ายชุกชุมซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาสำรวจตรวจสอบมาช้านาน อารยธรรมฝั่งทะเลตะวันออก เป็นหนังสือรวมบทความวิชาการด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี ที่เกี่ยวกับดินแดนภาคตะวันออกของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ที่อาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม ศึกษาและสำรวจมาเกือบชั่วชีวิต ไม่มีใครทำมาก่อน ทั้งไม่มีใครทำละเอียดและกว้างขวางเท่านี้ เป็นงานวิชาการที่รวมหลักฐานดั้งเดิมดึกดำบรรพ์ไว้สมบูรณ์ที่สุด นับแต่นี้หลักฐานที่เคยมีนับวันจะถูกทำลาย สูญสลายหายไปเรื่อยๆ และอาจหมดไปจากโลกนี้ก็ได้ ใครจะรู้?...(จากปกหลัง)
Author : กานต์ บุณยะกาญจน
Publishing Date : Sep 01, 2019
เมื่อเข้าสู่ช่วงการเมืองไทยสมัยใหม่ อิทธิพลสำคัญที่มีต่อความคิดทางการเมืองไทยคือความคิดทางการเมืองตะวันตกที่มีผลต่อการกระทำและการต่อสู้ทางการเมือง (political actions and struggles) การศึกษาอิทธิพลความคิดทางการเมืองตะวันตกที่มีต่อความคิดทางการเมืองไทยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญจำเป็นในการที่จะเข้าใจถึงอุดมการณ์ทางการเมือง (political ideologies) รวมถึงการกระทำและการต่อสู้ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ตั้งแต่เริ่มมีอิทธิพลตะวันตกและความเป็นสมัยใหม่เข้ามาสู่สยามตั้งแต่ช่วงต้นรัตนโกสินทร์เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันและในหนังสือเล่มนี้ของ ดร.กานต์ บุณยะกาญจน โจทย์ของเขาก็คือ มาคิอาเวลลี...(จากคำนำเสนอ ไชยันต์ ไชยพร)
Author : ศรีศักร วัลลิโภดม.
Publishing Date : Aug 31, 2019
ยุคเหล็ก ตั้งแต่ 2,500 ปีลงมา มีพัฒนาการของบ้านเมืองที่มั่นคงอยู่แล้ว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ตามชาวทะเลรอบอ่าวไทย พัฒนาการดังกล่าวสัมพันธ์กับบ้านเมืองโพ้นทะเล ทั้งทางตะวันตกและตะวันออก ด้วยเส้นทางการค้าระยะไกลทั้งทางทะเลและทางบก ที่ทำให้เกิดการขยายพรมแดนทางเศรษฐกิจเข้าไปทางภาคเหนือตามหุบเขาและพื้นที่อันเป็นชายขอบตามทิศทางต่างๆ ในช่วงเวลาก่อน 1,700 ปีที่ผ่านมา ยังแลไม่เห็นอิทธิพลทางวัฒนธรรมของอินเดียและจีน เพราะอารยธรรมดั้งเดิมที่ร่วมสมัยกับเวียดนามเหนือและจีนตอนใต้ยังมีน้ำหนักอยู่ จนกระทั่งสมัยฟูนัน-สุวรรณภูมิ จึงแลเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลอินเดียและจีน เป็นพื้นฐานให้เกิดรัฐใหญ่ๆ ขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 11-12 อย่างเช่นในภาคกลางมีรัฐทวารวดี และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรัฐอีศานปุระหรือเจนละ เป็นต้น ...(จากปกหลัง)
Author : เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
Publishing Date : Sep 01, 2019
ภายใต้เงาของสหรัฐอเมริกาและบริบทสงครามเย็น "หมู่บ้าน" และ "ชนบท" ในประเทศโลกที่ 3 โดยเฉพาะประเทศไทย เริ่มถูกจัดวางในแผนที่ ถูกจินตนาการ และถูกประดิษฐ์ภาพแทนขึ้นใหม่ในโครงการปฏิรูปชนบทเพื่อสร้างรัฐประชาชาติและป้องกันคอมมิวนิสต์ หมู่บ้านจึงกลายมาเป็นการจัดประเภทที่ถูกวัดประเมินและผลิตซ้ำได้ เป็นหน่วยที่มีอิสระในตัวเองและมีเอกภาพ ก่อนที่ความตื่นตัวในการศึกษาหมู่บ้านและชนบทเหล่านี้จะนำไปสู่การสถาปนา "ชนบทศึกษา" รวมไปถึงอุตสาหกรรมการวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่ถูกขับดันไปด้วยวาระทางการเมือง เป้าหมายของหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่การปฏิเสธหรือต้องการผลักไสมรดกทั้งหมดของอาณานิคม หรือจักรวรรดินิยมอเมริกัน แต่มุ่งไปที่การวิพากษ์และเปิดเผยให้เห็นลักษณะของความรู้ทางมานุษยวิทยาของไทยยุคบุกเบิกที่ไม่อาจแยกขาดจากสงครามเย็นทั้งในฐานะบริบทางประวัติศาสตร์และในฐานะโลกทัศน์ทางสังคมการเมือง...(จากปกหลัง)