• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  ฉลากคลาสสิค 

ประกอบด้วยเรื่องการสะสมสิ่งพิมพ์จำพวกฉลากต่างๆ เช่นฉลากน้ำหอม ฉลากนม ฉลากปิดลังผลไม้ ฉลากหรือตราไม้ขีดไฟที่คนแต่ก่อนเรียกว่า หน้าไม้ขีดไฟ ปลอกซิการ์ กระดาษมวนบุหรี่ และไพ่ที่แถมมาในซองบุหรี่สมัย ร.๕-๘ ซึ่งเรียกว่า รูปยาซิกาแล็ต เป็นต้น

Published
: 2015
Publisher
: แสงดาว
Category
Language
: -
Page
: 244
Rating
:

Available
Only 2 more copies!

MARC Information
245 
ฉลากคลาสสิค 
300 
244 
520 
ประกอบด้วยเรื่องการสะสมสิ่งพิมพ์จำพวกฉลากต่างๆ เช่นฉลากน้ำหอม ฉลากนม ฉลากปิดลังผลไม้ ฉลากหรือตราไม้ขีดไฟที่คนแต่ก่อนเรียกว่า หน้าไม้ขีดไฟ ปลอกซิการ์ กระดาษมวนบุหรี่ และไพ่ที่แถมมาในซองบุหรี่สมัย ร.๕-๘ ซึ่งเรียกว่า รูปยาซิกาแล็ต เป็นต้น 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.